MÜŞTERI ADAYI AYDINLATMA METNI

Last update: Feb. 2, 2023

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını sahip NMQ Dijital Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (bundan böyle “NMQ Digital” olarak ifade edilecektir) tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarını aşağıda sunmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak NMQ Dijital Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Aksev Sok. Sedef İşhanı No: 2 Kat:3 34418 Kağıthane/İSTANBUL       tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

b) Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşlediğimiz ve İşlemeye Dayanak Hukuki Sebeplerimiz

Veri sorumlusu olarak NMQ Dijital, sunduğumuz hizmetlerle ilgili tarafımızla gerçekleştiğiniz ön görüşmeler, müşterimiz olmamız halinde aramızda kurulan sözleşmenin kurulması ve ifası, haber bültenimize üye olmanız halinde bülten üyeliği için gerekli başvurunun yapılması süreçleri ve websitemizin yürütülmesi kapsamında;

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İŞLEME AMACI

İŞLEMENİN HUKUKİ NEDENİ

·      Kimlik verileriniz(isim, soy isim)

·      İletişim verileriniz (e-posta, telefon, websitesi)

·      Mesleki verileriniz(unvan, çalışılan şirket, çalışılan ülke, şahsınızın/şirketinizin yıllık cirosu, şahsınızın/şirketinizin operasyonu bulunan ülkeler)

·      Diğer (NMQ Digital’den ne şekilde haberdar olduğunuza dair açıklamalar, bir dosya yüklemeniz halinde dosya içeriğindeki bilgiler)

 

·      Tarafımızla ön görüşme ve diğer hizmet taleplerinizin alınması, yürütülmesi ve tarafınızla iletişime geçilmesi

 

·      Tarafınıza en iyi hizmet teklifin sunulabilmesi

 

 

·      Haber bültenimize üye olma talebinizin alınması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

 

·      Tarafımızdan hizmet alamaya karar vermeniz halinde hizmetin ve mal ve hizmet satışı sonrası destek hizmetinin yürütülmesi

 

 

 

·      Haber bültenimiz kapsamında ürün, hizmet ve kurumsal gelişmelerden tarafınızı haberdar etmek

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

     Açık rızanız

·      Websitesi kullanımı sırasında toplanan bilgiler (çerez verileri) (IP adresiniz, internet tarayıcısı ve cihaz tipi, konum verileri, ziyaret edilen sayfalar, web sitemize nasıl ulaşıldığı, ziyaretin süresi ve uzunluğu, dil tercihleri)

 

·      Websitemizin düzgün şekilde çalışması için gerekli olması

 

 

 

 

 

Ticari ve iş faaliyetlerimizi yerine getirebilmek için meşru menfaatimiz

 

 

     

     

·      Web tarama deneyiminizin optimize edilmesi

 

Açık rızanız

 

c) Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleyip İşlemediğimiz

NMQ Dijital, müşteri ve müşteri adaylarına ilişkin özel nitelikli kişisel veri işlememektedir.

d) Açık Rızanıza Dayanılarak Kişisel Veri İşlenen Durumlar ve Açık Rızanın Sonuçları

Yukarıda b bendinde sayılan kişisel verileriniz,  ürün ve hizmetlerimize ilişkin reklam, promosyon ve gelişmeler ile size özel tekliflerden tarafınızı haberdar etmek ve web tarama deneyimizi optimize etmek amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir. NMQ Dijital’e verdiğiniz açık rıza her zaman geri alınabilmektedir. Geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren NMQ Dijital tarafından durdurulacaktır. Bir diğer deyişle, geri alma beyanı NMQ Dijital’e ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

NMQ dijital, yukarıda belittiği kişisel verileri, websitesi üzeriden doldurulan formlar vasıtasıyla elde etmektedir.

f) Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktardığımız

NMQ Dijital, yukarıda belirtilen kişisel verileri, tarafınıza hizmet verilebilmesi için gerekli olması halinde yurt içinde ve/veya yurtdışında mukim faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları, iş ortakları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, yurtiçi veya yurtdışında mukim NMQ Digital topluluk şirketleri bünyesindeki diğer şirketlerle paylaşabilmektedir.

g) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.nmqdigital.com  adresinde bir örneğine yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nun bir çıktısını doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

 • Genel Merkezimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla “Seyrantepe Mahallesi Nato Cadde No:2/1 Kağıthane İstanbul” adresine gönderebilir,
 • nmqdigital@hs06.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden dataprivacy@nmqdigital.com adresine iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

 

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını sahip NMQ Dijital Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (bundan böyle “NMQ Digital” olarak ifade edilecektir) çalışan adayı olmanız nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarını aşağıda sunmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak NMQ Dijital Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Aksev Sok. Sedef İşhanı No: 2 Kat:3 34418 Kağıthane/İSTANBUL       tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

b) Kişisel Verileri Hangi Amaçla İşlediğimiz ve İşlemeye Dayanak Hukuki Sebeplerimiz

Veri sorumlusu olarak NMQ Dijital,  tarafınıza yaptığınız iş başvurusu değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla kurulacak iş sözleşmesi için gerekli olması nedeniyle müracaatınızı değerlendirmek ve NMQ Digital çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması kapsamında;

 • Aday profilinin teklif edilen pozisyonun beklentilerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması için iş başvuru sürecinde aday tarafından belirtilen kurum ve/veya kuruluşla iletişime geçerek aday hakkında araştırma yapılması
 • Saklama süresi ile sınırlı süre içerisinde (teklif edilen pozisyon için belirlenen ilan süresi kadar, en fazla 6 ay) başvuru ve işe alım süreci hakkında, uygun olduğu taktirde aday ile iletişime geçmek
 • İşe alım sürecinin kanuni yükümlülüklere ve edimlere uyumunun sağlanması
 • Adayın profilinin gelecekteki bir iş için aranan kriterlere uygun olup olmadığının kontrol edilmesi (Aday Havuzu Yönetimi)(aday tarafından açıkça talep edilmesi halinde)
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak
 • NMQ Digital’in uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek

Amaçlarıyla; aşağıda belirtilen veri kategorileri kapsamındaki kişisel verileri, yine aşağıda belirtilen hukuki nedenlere dayanarak işlemektedir.

VERİ KATEGORİSİ

 

İŞLEME SEBEBİ

Çalışan adaylarına ait kimlik verisi

(ad, soyad, doğum tarihi)

Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ait iletişim verisi

(telefon numarası, ev adresi, elektronik posta adresi)

Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ait mesleki deneyim verisi

(iş tecrübesi bilgileri kapsamında çalışılan iş yerleri, çalışılan pozisyonlar, projeler,  işe giriş / çıkış tarihleri, referans bilgileri, öğrenim durumu-eğitim bilgileri (okul adı-üniversite/bölüm-birim-bilim dalı/mezuniyet tarihi) yabancı dil  bilgileri,  kurs  ve  seminer bilgileri,  sertifika bilgileri, mezuniyet belgeleri, özgeçmiş beyanı, transkript bilgileri)

Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına diğer kayıtlar

 (sürücü ehliyetine sahip olma durumu ve ehliyet sınıfı, askerlik durum bilgileri)

Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

 

Çalışan adaylarına ait görsel kayıtlar

 

(CV’de yer verilmesi halinde vesikalık fotoğraf)

Tarafınızca şirketimize iş başvurusu yapmak amacıyla şirketimize yönelik alenileştirilmiş olması ve meşru menfaatlerimiz işleme şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

 

c) Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleyip İşlemediğimiz

NMQ Dijital, çalışan adaylarına ilişkin özel nitelikli kişisel veri işlememektedir.

d) Açık Rızanıza Dayanılarak Kişisel Veri İşlenen Durumlar ve Açık Rızanın Sonuçları

İş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde, NMQ Digital, prensip olarak yukarıda b bendinde sayılan kişisel verilerinizi saklamamaktadır.

Tarafınızca, yukarıda b bendinde sayılan kişisel verilerinizin ileride doğabilecek işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla şirketimiz veritabanlarında 2 yıl süreyle muhafazasının açıkça talep edilmesi halinde, NMQ Digital CV (özgeçminizi) veritabanlarında açık rızanıza dayalı olarak saklayabilmektedir. Bu durumda, NMQ Dijital’e verdiğiniz açık rıza her zaman geri alınabilmektedir. Geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren NMQ Dijital tarafından durdurulacaktır. Bir diğer deyişle, geri alma beyanı NMQ Dijital’e ulaştığı andan itibaren hüküm doğurur.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

NMQ dijital, kişisel verileri, çalışan adaylarından sözlü veya yazılı olarak bizzat ve/veya elektronik ortamlar vasıtasıyla; form doldurulması, NMQ Dijital’in web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Likedin gibi çevriöiçi CV paylaşım ortamlarından, NMQ Digital’e e-posta gönderilmesi, telefon görüşmeleri, bir NMQ Digital çalışanının sizin profilinizi şirketimizdeki açık bir pozisyon için önermesi, destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği kanallar ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, kanunen ve hukuken mümkün olduğu durumlarda çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle elde etmekte ve güvenli olarak işlemektedir.

f) Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktardığımız

NMQ Dijital, çalışan adayına ait işlediği kişisel verileri, aday profilinin teklif edilen pozisyonun beklentilerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi amacıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında mukim NMQ Digital topluluk dahilindeki şirketler ve iş ortaklarıyla paylaşabilmektedir.

g) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

Haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.nmqdigital.com  adresinde bir örneğine yer verilen İlgili Kişi Başvuru Formu’nun bir çıktısını doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

 • Genel Merkezimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla “Seyrantepe Mahallesi Nato Cadde No:2/1 Kağıthane İstanbul” adresine gönderebilir,
 • nmqdigital@hs06.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden dataprivacy@nmqdigital.com adresine iletebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilen İşlenmesi ve Korunmasına yönelik politikamızı okumak için tıklayınız

The date at the top of this cookie policy indicates when it was last updated.