GIZLILIK POLITIKASI

 
 

1.  AMAÇ VE KAPSAM 

     Bu Politika veri sorumlusu olarak NMQ Dijital Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “NMQ Digital” olarak ifade edilecektir) tarafından , hukuka ve 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’nun amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına yönelik süreçler konusunda NMQ Digital politikalarını belirlemek, bu kapsamda çalışan’ı, hizmet alan’ı, tedarikçileri, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanı, çalışan adayı, potansiyel ürün veya hizmet alıcısını, stajyerleri, veli / vasi / temsilcileri, habere konu olan kişileri, ziyaretçileri, kamu görevlileri, iş ilişkisi içinde bulunduğu kurum ve kuruluşların çalışanlarını ile yetkilileri, kişisel verilerini işlediği herhangi bir sürece dâhil olan diğer 3. kişilere ait kişisel verileri kapsamaktadır. Bu şekilde NMQ Digital tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

NMQ Digital bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. İşbu politikada yer alan hükümlerin yanı sıra, NMQ Digital çalışanları için,ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim Sistemi politikaları uygulanmaktadır. Verinin aşağıda belirtilen “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya NMQ Digital tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin Politika’da belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir. Politika, NMQ Digital’in faaliyetleri esnasında elde ettiği kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamakta olup, gereklerine tüm NMQ Digital çalışanları ve ilgili üçüncü taraflarca uyulması zorunludur.

 

2.  TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

Şirket

NMQ Dijital Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, NMQ Digital vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

NMQ Digital Çalışanı, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler,Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları ve Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi NMQ Digital tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Çalışan

NMQ Digital ile arasında iş akdi ilişkisi içerisinde olmuş ve olan gerçek kişilerdir.

Çalışan Adayı

NMQ Digital’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini NMQ Digital’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Stajyer

NMQ Digital’e stajyer sıfatı ile iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini doğrudan ya da üçüncü kişi kurumlar aracılığı ile NMQ Digital’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi

NMQ Digital’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Tedarikçi

NMQ Digital’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı

NMQ Digital’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişi tedarikçilerin ve tedarikçi altyüklenicilerinin çalışanları, ortakları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir.

İrtibat Kişisi

NMQ Digital Yetkilisi tarafından belirlenecek kişi ya da kişilerdir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. (İşbu politika çerçevesinde NMQ Digital’i ifade eder.)

Veri İşleyen

Veri Sorumlusu’nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Yok Etme

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Veri Silme

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

3.  POLİTİKA METNİ

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

3.1.1.     Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usül ve esaslara uygun olarak işlenir. NMQ Digital Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
 • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, NMQ Digital’in işlediği Kişisel Veriler’in, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, NMQ Digital’in yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
 • Kişisel Veriler, NMQ Digital tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veriler’in işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
 • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

3.1.2.     Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

NMQ Digital kişisel verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir:

 • NMQ Digital, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir.
 • Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.
 • NMQ Digital tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.
 • NMQ Digital Veri Sorumlusu olarak, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.
 • NMQ Digital tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.
 • NMQ Digital hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
 • NMQ Digital Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. NMQ Digital Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

 3.1.3.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

NMQ Digital Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, Kanun’a göre, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, NMQ Digital tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. NMQ Digital Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir.

NMQ Digital işbu Politika’da yer alan hükümlerin yanısıra Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika belirlemiştir. Bu konuda Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Politikası uygulanmaktadır.

3.1.4.     Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

NMQ Digital Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, üçüncü kişilere Kanun’a uygun olarak aktarabilir. NMQ Digital Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda; NMQ Digital meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, Kişisel Verileri üçüncü kişilere aşağıdaki şartların olması halinde aktarabilir:

 • Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda Kişisel Veri’nin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel Veri Sahibi’nin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel Veri Sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor ise,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri’nin aktarılması gerekli ise,
 • NMQ Digital’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel Veriler, Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, NMQ Digital’in meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise.

3.1.5.        Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

NMQ Digital Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir. Trafik ve konum verilerinin yurt dışına aktarılmaması esastır. 

3.1.6.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

NMQ Digital gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya
 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde; Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın,
 1. Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

3.1.7.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

NMQ Digital gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir:

 

 • Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya
 • Aşağıdaki şartların varlığı halinde; Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın,

 

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 

 1. Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

 

 

3.2. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, İşlenmesi Ve Aktarılma Amaçları, Aktarılacağı Kişiler

3.2.1.     Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

NMQ Digital nezdinde; NMQ Digital’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta Kişisel Verilerin İşlenmesi’ne ilişkin 4’üncü maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki sürelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

KİŞİSEL VERİ KATEGORİ AÇIKLAMASI

Kimlik Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir. (Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb.)

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; adres no, telefon numarası, iletişim adresi, e-mail adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) faks numarası, IP adresi gibi bilgilerdir.

Lokasyon Verisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital’in ticari faaliyetleri ve NMQ Digital’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Kişisel Veri Sahibi’nin, NMQ Digital araçlarının bulunduğu yere ait ve acil çağrılarda belirli veya belirlenebilir konuma ait bilgiler, GPS lokasyonu, seyahat verileri vb. bilgilerdir.

Özlük Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen; bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, SGK evrakları, Zimmet belgeleri, pasaport bilgileri, fotoğraf, banka bilgileri, izin formu, seyahat formu, masraf formu, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikaları, sigorta bilgileri, sürücü bilgisi her türlü kişisel verilerdir.

Hukuki İşlem Bilgisi

 

NMQ Digital’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgilerdir.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte ve çıkışta, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb. bilgilerdir.

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

NMQ Digital’in faaliyetlerini yürütürken, gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de NMQ Digital’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel verilerdir.

Risk Yönetimi Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen verilerdir.

Finansal Bilgi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen Kişisel Veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi vb. verilerdir.

Mesleki Deneyim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde, NMQ Digital’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi verilerdir.

Pazarlama Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen verilerdir.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya NMQ Digital’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgilerdir.

Görsel/İşitsel Bilgi

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (fiziksel mekân güvenlik bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerdir.

Kılık Kıyafet Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilen; fotoğraf, iş görüşme bilgileri, aday başvuru formları ile tespit edilebilir kılık kıyafete ilişkin bilgilerdir.

Dernek/Vakıf/Sendika Üye Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilen; fotoğraf, iş görüşme bilgileri, aday başvuru formları ile tespit edilebilir dernek, vakıf ve/veya sendika üyeliğine ilişkin bilgilerdir.

Sağlık Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya NMQ Digital ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya NMQ Digital’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin sağlık raporu, engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileridir.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya NMQ Digital ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya NMQ Digital’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileridir.

Biyometrik Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde elde edilen ve üretilen parmak izi, retina vb. verilerdir.

Genetik Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; NMQ Digital ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerine ait genetik sağlık verileridir.

Diğer Bilgiler

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; NMQ Digital iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde ya da NMQ Digital’in faaliyetleriyle, sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya NMQ Digital ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya NMQ Digital’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen gazi, şehit yakını, engel durumu gibi toplumsal özellik bilgileri, araç plaka bilgileri, veriler, IP adresi, arayan ve aranan numara bilgisi, port aralığı, hizmetin başlama ve bitiş zamanı, hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmeler gibi trafik bilgileridir.

 

Politika’da belirtilen Kişisel Veri Sahipleri’nin hangi tip Kişisel Veriler’inin işlendiği ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

 

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU

VERİ SAHİPLERİ

Kimlik Bilgisi

 

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler, NMQ Digital Ortağı, NMQ Digital Ortağı Temsilcisi, NMQ Digital Yetkilisi, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

İletişim Bilgisi

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler, NMQ Digital Yetkilisi, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları, Üçüncü Kişi

Lokasyon Verisi

 

Çalışan, NMQ Digital Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

İşlem Güvenliği Bilgisi

Çalışan, Stajyer, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Çalışan, Stajyer

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Çalışan, Stajyer, Ziyaretçi, Çalışan Adayları, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

Finansal Bilgi

Çalışan, Stajyerler, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

Görsel/İşitsel Bilgi

 

Çalışanlar, Stajyerler, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

Özlük Bilgisi

Çalışanlar, Stajyerler

Hukuki İşlem Bilgisi

 

Çalışanlar, Stajyerler,Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları, Üçüncü Kişiler

Risk Yönetimi Bilgisi

Çalışan,Çalışan Adayları, Stajyerler, NMQ Digital Yetkilisi, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

Mesleki Deneyim Bilgisi

Çalışan, Çalışan Adayları,Stajyerler, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

Pazarlama Bilgileri

Çalışan, Stajyerler

Kılık Kıyafet Bilgisi

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler

Dernek/Vakıf/Sendika Üye Bilgiler

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler

Sağlık Bilgileri

Çalışan, Stajyerler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Çalışan, Stajyerler

Biyometrik Veri

Çalışan, Stajyerler

Genetik Veri

Çalışan, Stajyerler

Araç Plaka Bilgileri

NMQ Digital araçları

Trafik Verileri

NMQ Digital araçları

 

3.3. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak NMQ Digital’in;

 • Politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,      
 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması,
 • Veri tabanlarının oluşturulması,
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,
 • Etkinlik yönetimi,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi,
 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak NMQ Digital tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

3.3.1.        Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

Kişisel Verileriniz; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Politika ile yönetilen aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aşağıdaki amaçlarla aktarılabilir:

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Veri Aktarım Amacı

Tedarikçiler

NMQ Digital’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin sunulmasını sağlamak veya ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

NMQ Digital Yetkilileri

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca NMQ Digital’in faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

İlgili Özel Hukuk Kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

NMQ Digital’in İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

İş Yeri Hekimi

NMQ Digital’in İş Yeri Hekimi ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

NMQ Digital İçi Birimler

NMQ Digital’in iş süreçleri ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerinin ifası amacı ile aktarılabilmektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

NMQ Digital’in yasal yükümlülükleri gereği denetim yükümlülüğü kapsamında bağımsız denetim yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşları ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

4.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un amacını düzenleyen 1’inci madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2’nci Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, NMQ Digital internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve NMQ Digital veya NMQ Digital tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile NMQ Digital, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, USB bellek, disket, taşınabilir/sabit hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, USB bellek, disket, taşınabilir/sabit hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

NMQ Digital, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel Veriler’in ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler NMQ Digital’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak NMQ Digital’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veriler’in işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve NMQ Digital’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda NMQ Digital’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan Kişisel Veriler’e herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili NMQ Digital tekniklerine dair detaylı düzenlemeler Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi Politikası’nda yer almaktadır.

5.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

NMQ Digital, Kanun’un 12’nci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.1.1.     Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

NMQ Digital, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • NMQ Digital bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına uyulmaktadır.
 • Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmıştır.
 • Hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmektedir. Bu risklere uygun teknik tedbirler alınmaktadır.
 • Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
 • Yetki Matrisi uygulanmakta, erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler kontrol altında tutulmaktadır.
 • Saklama ve İmha Politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmış ve uygulanmaktadır.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmektedir.
 • Bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel Verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Güvenli kayıt tutma (Loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel Verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmaktadır.

 

 • Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • NMQ Digital Kişisel Verilerin Korunması Komitesi kurulmuştur.
 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’in Korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • NMQ Digital’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • NMQ Digital’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’un aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler NMQ Digital içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • NMQ Digital ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, NMQ Digital’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veriler’i işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.

5.1.2.     Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

NMQ Digital, Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’e hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
 • Hukuka aykırı işleme tespiti halinde ilgili kişiye ve kurula bildirmek için bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’e hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak idari tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak NMQ Digital içinde Kişisel Veriler’e erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veriler’i Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
 • Çalışanlar 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu doğrultuda hazırlanmış NMQ Digital politikalarına aykırı hareket etmeleri durumunda karşılaşacakları durumlar ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir. (Kanunun belirtmiş olduğu cezalar ve NMQ Digital Disiplin Prosedürü)

5.1.3.     Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

NMQ Digital, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Veri depolama (Data Center) alanlarına giriş ve çıkış yetkilendirmeleri yapılmış ve kayıt altına alınmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Arşiv alanlarına giriş – çıkışlar kontrol altına alınmış ve ilgili prosedür işletilmektedir.
 • Saklama alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zaafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 • Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • Düzenli olarak farkındalık eğitimleri düzenlenmekte de farkındalık e-postaları gönderilmektedir.
 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
 • NMQ Digital tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

5.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

NMQ Digital, Kanun’un 12’nci maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli iç denetimleri ve bağımsız belgelendirme kuruluşlarına dış denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları NMQ Digital’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

5.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

NMQ Digital, Kanun’un 12’nci maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi, değiştirilmesi halinde bu durumu kayıt altına almakta, ayrıca en kısa sürede ilgili Kişisel Veri Sahibi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

5.1.6.     Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

NMQ Digital, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel Veri Sahipleri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 6.maddesinde yer verilmiştir.

5.1.7.     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına NMQ Digital tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, NMQ Digital tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda NMQ Digital bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

6.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Kişisel Veri Sahibi’nin Aydınlatılması

NMQ Digital, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, NMQ Digital temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibi’nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. İşbu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında NMQ Digital, gerek yazılı olarak bilgilendirme metinleri yayınlayarak (KVKK Bilgilendirme Metni, Verilere Erişime Yetkili Çalışanlardan Alınacak Taahhütname, Çalışanlardan Alınacak Rıza Metni, Tedarikçi Firma Çalışanlarından Alınacak Açık Rıza Metni,), gerekse NMQ Digital’in ilgili birimleri tarafından sözlü/yazılı olarak iletişim araçları yoluyla bilgilendirmeler yaparak ilgili kişileri aydınlatmaktadır.

6.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

NMQ Digital, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. NMQ Digital, Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarının olduğunu açıklar.

6.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28’inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın 7.2’nci maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın 6.2.’nci maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın 7.2.’nci maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle NMQ Digital Talep Formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak NMQ Digital’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 1. Başvuru Formu doldurulduktan sonra noter aracılığı ile Seyrantepe Mahallesi Nato Cadde No:2/1 Kağıthane İstanbul adresine iletilmesi,
 2. Başvuru Formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun nmqdigital@hs06.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 3. Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden dataprivacy@nmqdigital.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Veri Sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

6.5. NMQ Digital’in Başvurulara Cevap Verme Usülü ve Süresi

NMQ Digital, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. NMQ Digital, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde NMQ Digital, talebin gereğini yerine getirir.

6.6. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Veri Sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

7.  NMQ Digital KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM FAALİYETLERİ

NMQ Digital , ilgili Kanun kapsamında yöneltilen taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimin sağlanması ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi amacı ile İrtibat Kişisi belirlemiştir. NMQ Digital bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları, Kişisel Veri Sahipleri’nin verilerinin hukuka uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmaktadır.

8.  GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

NMQ Digital, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki veya bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu politika ve diğer ilgili politikalar/düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

 

9.  KAYNAK

6698 No’lu Kişisel Verinin Korunması Kanunu

Last update: January 25th, 2023